پوش باتن استارت باکالیتی با یک کناکت باز مدل GXB4-EA21 شدت جریان 10A ولتاژ 220V

پوش باتن استارت باکالیتی با یک کناکت باز مدل GXB4-EA21 شدت جریان ۱۰A ولتاژ ۲۲۰V

پوش باتن استپ باکالیتی با یک کنتاکت بسته مدل GXB4-EA42 شدت جریان 10A ولتاژ 220V

پوش باتن استپ باکالیتی با یک کنتاکت بسته مدل GXB4-EA42 شدت جریان ۱۰A ولتاژ ۲۲۰V

پوش باتن استارت فلزی با یک کناکت باز مدل GXB4-BA21 شدت جریان 10A ولتاژ 220V

پوش باتن استارت فلزی با یک کناکت باز مدل GXB4-BA21 شدت جریان ۱۰A ولتاژ ۲۲۰V

پوش باتن استپ فلزی با یک کنتاکت بسته مدل GXB4-BA42 شدت جریان 10A ولتاژ 220V

پوش باتن استپ فلزی با یک کنتاکت بسته مدل GXB4-BA42 شدت جریان ۱۰A ولتاژ ۲۲۰V

پوش باتن استپ استارت دو قلوی فلزی با یک کنتاکت باز و بسته مدل GXB4-EL8425 شدت جریان 10A ولتاژ 220V

پوش باتن استپ استارت دو قلوی فلزی با یک کنتاکت باز و بسته مدل GXB4-BL8425 شدت جریان ۱۰A ولتاژ ۲۲۰V

پوش باتن استپ استارت دو قلوی باکالیتی با یک کنتاکت باز و بسته مدل GXB4-EL8425 شدت جریان 10A ولتاژ 220V

پوش باتن استپ استارت دو قلوی باکالیتی با یک کنتاکت باز و بسته مدل GXB4-EL8425 شدت جریان ۱۰A ولتاژ ۲۲۰V