بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور Q7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور Q7