بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور M7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور M7