بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور E7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور E7