بوبین D40-D95 کاربرد در کنتاکتور Q7

بوبین D40-D95 کاربرد در کنتاکتور Q7