کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان 40A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان ۴۰A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان 50A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان ۵۰A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان 63A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان ۶۳A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان 80A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان ۸۰A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان 100A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX100F شدت جریان ۱۰۰A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX160F شدت جریان 125A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX160F شدت جریان ۱۲۵A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX160F شدت جریان 160A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX160F شدت جریان ۱۶۰A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX250F شدت جریان 200A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX250F شدت جریان ۲۰۰A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX250F شدت جریان 250A

کلید اتوماتیک هوایی کمپکت NSX مدل NSX250F شدت جریان ۲۵۰A

کنتاکت تبدیلی NO و NC کلید اتوماتیک NSX

کنتاکت تبدیلی NO و NC کلید اتوماتیک NSX

رله شنت کاربرد در کلید اتوماتیک مدل MX-SHT

رله شنت کاربرد در کلید اتوماتیک مدل MX-SHT