بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور F7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور F7