بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور B7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور B7