کنتاکتور الکتریکی برق صنعتی ولتاژ 380v شدت جریان 18A مدل LC1D18M7 جعبه مقوایی 1 عددی

کنتاکتور الکتریکی برق صنعتی ولتاژ ۳۸۰v شدت جریان ۱۸A مدل LC1D18M7 جعبه مقوایی ۱ عددی

کنتاکتور الکتریکی برق صنعتی ولتاژ 380v شدت جریان 32A مدل LC1D32M7 جعبه مقوایی 1 عددی

کنتاکتور الکتریکی برق صنعتی ولتاژ ۳۸۰v شدت جریان ۳۲A مدل LC1D32M7 جعبه مقوایی ۱ عددی

کنتاکتور الکتریکی برق صنعتی ولتاژ 380v شدت جریان 65A مدل D65 جعبه مقوایی 1 عددی

کنتاکتور الکتریکی برق صنعتی ولتاژ ۳۸۰v شدت جریان ۶۵A مدل D65 جعبه مقوایی ۱ عددی

کنتاکتور الکتریکی برق صنعتی ولتاژ 380v شدت جریان 95A مدل D95 جعبه مقوایی 1 عددی

کنتاکتور الکتریکی برق صنعتی ولتاژ ۳۸۰v شدت جریان ۹۵A مدل D95 جعبه مقوایی ۱ عددی

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور B7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور B7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور E7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور E7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور F7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور F7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور M7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور M7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور Q7

بوبین D32-D09 کاربرد در کنتاکتور Q7

بوبین  D40-D95 کاربرد در کنتاکتور F7

بوبین D40-D95 کاربرد در کنتاکتور F7

بوبین  D40-D95 کاربرد در کنتاکتور M7

بوبین D40-D95 کاربرد در کنتاکتور M7

بوبین  D40-D95 کاربرد در کنتاکتور Q7

بوبین D40-D95 کاربرد در کنتاکتور Q7

بوبین  D40-D95 کاربرد در کنتاکتور B7

بوبین D40-D95 کاربرد در کنتاکتور B7

بوبین  D40-D95 کاربرد در کنتاکتور E7

بوبین D40-D95 کاربرد در کنتاکتور E7